בית
אודות
מוצרים
מידע ועזרים
צור קשר
מספר לקוח
סיסמה
שכחת סיסמה?
תנאי הרישיון לשימוש בתכנה
[ 1] להלן מפורטים תנאי הרכישה של הרשיון לשימוש בתכנה לשכר עבודה בחלונות (להלן "התכנה") של מיכפל מיקרו מחשבים ( 1983) בע"מ (להלן "החברה"). אם תנאים אלו אינם נראים לך וכן/או אם התכנה אינה נראית לך, תוכל לבטל את העסקה כולה בתוך 60 (ששים) ימים למן המועד בו הותקנה אצלך התכנה לראשונה על ידי הודעה בכתב הצריכה להימסר במשרדי החברה, בצרוף כל עותקי התכנה ותיעודה. כנגד הודעת ביטול והחזרה מלאה כאמור יושבו לך הכספים אשר שלמת לחברה בעבור רכישת הרשיון לשימוש בתכנה, והעסקה תחשב כמבוטלת לכל דבר ועניין ללא כל זכות לתביעה, דרישה או טענה כל שהיא מצדך.
[ 2] עסקה זו מקנה לך אך ורק רשיון לשימוש בתכנה על גבי מערכת מחשב אחת או מערכות מחשב הנמצאות ברשותך, בהתאם לתנאי הרכישה. כל הזכויות בתכנה ובקשר אליה לרבות כל זכויות יוצרים, הנן של החברה והרשיון הניתן לך בזה כפוף לכך ואין עסקה זו מעניקה לך זכויות כל שהן בקשר לכל אלה. האמור לעיל יחול אף על כל תוספת, עדכון, שיפור ושינוי בתכנה.
[ 3] א. התכנה נמסרת לך כפי שהיא ‎ ( “As Is”‎)‎ והיא כוללת בעת המסירה עותק יישום ‎(Object Code‎)‎ על גבי תקליטור או אמצעי אחסון אחר. התכנה עשויה במתכונת סטנדרטית ואין היא מתימרת להתאים לצרכים ו/או למטרות ספציפיות אלו או אחרות. ועל אף שמטרת התכנה לסייע בעריכת חישובי שכר במדינת ישראל, אין החברה מתחייבת לכך שהתכנה תתאים לכל סוגי השכר או לכל סוגי העובדים ו/או לכל מקום ספציפי ו/או למעסיק ספציפי.
ב. הפונקציות לפיהן התכנה מתכוונת לפעול הנן אלו המתוארות בתעודה ואולם בתכנה עצמה כמו גם בתיעודה עלולות להתגלות שגיאות ו/או טעויות – הסעד היחיד שיעמוד לזכותך במקרה כזה (מבלי לגרוע מזכות הביטול כאמור בסעיף 1 לעיל) , הנו זה המפורט בסעיף 4 להלן.
ג. כל שינוי במצב החוקי אשר היה קיים ואשר שימש יסוד להכנת התכנה, גורם באופן אוטומטי למגבלת שימוש בתכנה, אשר אין החברה אחראית לה. על הכללה של עדכונים העשויים להתחייב משינוי במצב החוקי – יחול האמור בסעיף 4 להלן.
[ 4] א. ביחד עם רשיון השימוש ניתנת לך הזכות לקבל במשך 6 (ששה) חדשים למן התקנת התכנה אצלך, שרות חינם הכולל
1) קבלת ייעוץ והדרכה טלפוניים בקשר להפעלת התכנה ובקשר להתגברות על תקלות ושגיאות ככל שהדבר יהיה ניתן לביצוע על ידי החברה.
2) קבלת הוראות ו/או עותקי תכנה שבהם יכללו אותם תיקונים, עדכונים ושיפורים אשר החברה תמצא לנכון להכלילם בתכנה בשים לב לכל הנסיבות המחייבות זאת ובשים לב לאפשרויותיה של החברה.
ב. לאחר תום 6 החדשים כאמור בס"ק א' לעיל, תינתן לך האפשרות לקבל שרות כאמור ע"י התקשרות עם החברה בחוזה שרות נפרד על פי אותם תנאים וכנגד אותה תמורה שיהיו מקובלים בחברה באותה עת. אפשרות זו תעמוד לך כל עוד תוסיף החברה לעסוק בשיווק התכנה.
[ 5] מבלי לגרוע מכל הגבלה נוספת ו/או אחרת האמורה ו/או הנובעת מכל האמור במסמך זה, תהיה אחריותה של החברה מוגבלת ולא תכלול בשום מקרה שהוא (גם אם הדברים נגרמו באשמה) אחריות כל שהיא לכל אבדן ו/או נזק לכל מידע שהוא. יתר על כן, אף לא אחריות כל שהיא לכל מניעת רווח וכן לא תהיה החברה אחראית לכל נזק תוצאתי ו/או נזק עקיף ו/או נזק שבגררא, בין אם אמורים הדברים בנזק צפוי ובין אם לאו. יתר על כן: בשום מקרה וגם אם יוכחו אשמה ו/או חבותה של החברה בפיצויים, לא יעלה הסכום אשר על החברה לשאת בו כפיצויים כל שהם, על סכום השווה ל- 10% לכל היותר מן הסכום אשר שלמת לחברה בגין רכישת זכויות השימוש לפי רשיון זה ויהיו אירועי הנזק, מספרם, גובהם, והיקפם אשר יהיו אף כי אין באמור כדי לגרוע מזכויות הצדדים בקשר "להשבה" על פי כל דין.
כל הזכויות שמורות למיכפל מיקרו מחשבים בע"מ © | 1-800-590-590